Saturday, 14 September 2013

Cake Hole

A...lala...ka...har...inta...aanu...wafdigu...soo...Gagarin...dalka...yaaa...wasaaa...iyo...wafdigiisa...waxaaa...ke...ka...CAKE...so...sagootiyay...garoonka...calamiga...ah...ee...lala...Awqwaaa...iyadoo...e...e...uga...sucuudaaa...kulamaaadi...u...u...la...yeeeshay...madaxdaaa...dalkaaasi...iyo...sida...ay...diyarka...ugu...w...w...yihim...ay...gacan...ka...gaystaan...dib...u...dalka...sidoo...kale...waxaaa...w...hananki....qimaha...badnaaa...ee...ay...ugu...soo...dhoweysay...magaldaaa...oo...maka...ay...ku...guteen...inti...dag...dag...ah...eyo...socan...doonaaa...sano...ee...soo...socota...ah...ee...tayanta...hay...hey...HOLE...ee...adhaha...dawladda...iyo...soo...nooolaynta...ka...fulin...jiiiray...xuseeen...e...e...soo...gagarin...ee...ee..oo.o..

Saturday, 25 May 2013

TEETH

Cacarl...r...r...rz...z...wnwnheheefeffifid...d...line...heouou...h...he...e...oror...t...trere...b...b...it'souou>>...ououhihi...h...wldldavav...yeah>>...rlili...t...t...s...sppppggtt...the.e...Heress...rui...a...ainin>>...le...e...t...t...b...blglge,e,haha...phileleliaiaoeoe...l...i...l...t...t...tyyhrhr...qualyyt-t-tsts...t...tyyonon...pani...it...n...n...j...jtt...theldlduyuy...it'sheheewewuyuy...a...a...w...w...wl...l...It'susus...t...t...f...f...flili...t...tt...t...uu...ha...w...wn...u...u...ayaynnhihi...t...tmm...th...t...treressooanan...t...t...tarar...TEETH...thendnd>>...hahassalalz.z...Whnonotata...o...o...o...b...bndnd...l...ln...n...He...w...t...tirirlolor,r,arar...h...h...di...l...i...l...f...f...f...t...tmmusas...y...yrrt...t...You...ttooiviv...h...a...ahahae.e>>...w...uereranan...t...t...t...w...w...wthth...wasn...c...cduduveveoorhrhrinin...goodrereininbabassececsesef...f...thwiwi...a...a...t...t...c...c...cd...d...ddouou.

Wednesday, 30 January 2013

Dreadful Noughts

>>Ooneneananeses...b...b...l...lee...jo...igig...ohoh...>>t't'...n...n...a...aeaeaerernene...l...i...i...moreomomrtleleitit...a...aatatnn...myanan...>>owowasasoyoyalaldada...earlr?r?...DREADFUL...>>Hwawa...p...pchchggoo...bot...sideofofhehelala...g...ginin...h...teamooinin...b...blglge...e...>>lxixnnnngsgsndneneenenr...ru...the...e...csesetitl...The...coco...l...i...g...gdydy...becsesehehe...liupups...s...ododffffsisilyly...heren...n...eeixix...w...w...whhoo...scee...ililnnalalzz...--...>>hehehihi...r...rrhththehe...>>T...ti...tt...t...NOUGHTS...s...s...O...O...wffff...>>ececd...O...sesendndigig...O...fldld...hasoso...O...iueue...O...O...p...pllll...it's...O-Oououonon...bran...O...onenerer...O...tsasa...O...for...eeststs...s...O...s.